Nəşrə dair tələblər
Redaksiya heyəti

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
FOLKLOR   İNSTİTUTU

 "DƏDƏ  QORQUD"
elmi-ədəbi toplu

Baş redaktorun müavini

NAİL MƏHƏBBƏT OĞLU QURBANOV

(1979, Sumqayıt şəhəri) – f.ü.f.d.- “Dədə Qorqud” şöbəsinin böyük elmi işçisi
1986-1996-cı illərdə Sumqayıt şəhərində 24 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 1996-2002-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetitinin filologiya fakültəsini magistr dərəcəsində bitirmişdir. 2003-2006-cı illərdə AMEA Folklor İnstitutunun aspiranturasında təhsil almışdır. Əmək fəaliyyətinə 2000-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda başlamışdır.
2011-ci ildə “Azərbaycan folklorunda mifoloji-kosmoqonik görüşlər” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını müdafiə etmiş-dir.
30-dan artıq məqalənin və “Azərbaycan folklorunda mifoloji-kosmoqonik görüşlər” adlı monoqrafiyanın müəllifidir.
Müxtəlif elmi konfranslarda məruzələrlə iştirak edib.

AXTAR
 
 

© Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.
"Dədə Qorqud" elmi-ədəbi toplu. 2013.